Tamil

Sorry In Tamil Language

அன்பான என்னை தண்டிக்கவும் புன்னையில் என்னை மன்னிக்கவும் நீ வேண்டும் என் வாழ்வில்

Sorry In Tamil Language
Sorry In Tamil Language (அன்பான என்னை தண்டிக்கவும் புன்னையில் என்னை மன்னிக்கவும் நீ வேண்டும் என் வாழ்வில்
)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு