Tamil

எத்தனை கோபத்திலும் வார்த்தைகளை விட்டுவிடாதீர்கள் அடிகளைவிட அது தரும் வலிகள் அதிகம்... பிறக�

எத்தனை கோபத்திலும் வார்த்தைகளை விட்டுவிடாதீர்கள்... அடிகளைவிட அது தரும் வலிகள் அதிகம்... பிறகு எதனை முறை மன்னிப்பு கேட்டாலும் ஆற காயம் அது

எத்தனை கோபத்திலும் வார்த்தைகளை விட்டுவிடாதீர்கள்
எத்தனை கோபத்திலும் வார்த்தைகளை விட்டுவிடாதீர்கள்... அடிகளைவிட அது தரும் வலிகள் அதிகம்... பிறகு எதனை முறை மன்னிப்பு கேட்டாலும் ஆற காயம் அது

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு